Studiebesök i vindkraftpark – 25:e september

Ett erbjudande om besök i vindkraftpark (max 20 personer i gruppen).

Som verksamhetsutövare (ägare av en vindkraftpark) har man många olika roller och
arbetsuppgifter att utföra. Personalen berättar om de arbetsuppgifter/de kompetenser som krävs för att en vindkraftpark skall kunna producerar så mycket grön energi som möjligt. Målet är att du som deltagare skall få en tydlig bild av viktiga frågor att ställa/viktiga krav att ställa inför beslutet att investera i vindkraft.

Länk till LRF-inbjudan.

http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/norrbotten/Kalender-Norrbotten/2014/Besok-pa-vindkraftspark-AmlidenYtterberg/

Anmälan: Håkan Stenmark, LRF Norrbotten 0920-23 77 39, hakan.stenmark@lrf.se eller

Gunnar Forsgren, LRF Västerbotten 090-10 80 30, gunnar.forsgren@lrf.se 

Elnät i fysisk planering – Ny handbok

Ny handbok

Elnät i fysisk planering
Behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och i tillståndsärenden

 

Det är många frågor som ska hanteras i samband med att nya elledningar ska etableras och när nya verksamheter ska komma till stånd i närheten av elledningar. Processen kan många gånger vara komplicerad och det är många parter som är involverade. För att underlätta detta har denna handbok tagits fram av det statliga affärsverket Svenska kraftnät – som förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet – och branschorganisationen Svensk Energi. Medverkat i arbetet har också företrädare för Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Upplands Väsby kommun.

Den huvudsakliga målgruppen är de som arbetar med fysisk planering i kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Den vänder sig även till elnätsföretag, projektörer, byggföretag, universitet och högskolor.

 

Syftet med skriften är att:

  • ge en bild av hur elnäten är uppbyggda och hur överföringen av el fungerar,
  • informera om anläggningarnas teknik, ekonomi och påverkan på omgivningen samt beskriva hur omgivningspåverkan kan reduceras,
  • åskådliggöra hur en ny elledning kommer till efter förstudier, samråd, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning,
  • diskutera hur planer för nya elledningar bäst kan stämmas av mot kommunernas översiktsplanering,
  • visa vilken hänsyn som måste tas till befintliga elledningar när nya verksamheter ska komma till stånd i närheten av ledningarna.

Handboken finns för fri nerladdning på Svenska kraftnäts hemsida:

http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/elnat-i-fysisk-planering.pdf

Lokal nytta av vindkraft—vad är det?

Inbjudan till seminarium i Övertornea !
Det byggs vindkraft i våra norrländska kommuner. Det både i form av enskilda vindkraftverk samt större parker. Markbygden 1101 i Piteå är en av dem, Maevaara i Övertorneå en annan. Vindkraften syns och gör ett avtryck på flera sätt. Men vad för vindkraften med sig? Hur kan vindkraft bli en viktig del i om- ställningen till ett hållbart samhälle? Dagen ger en inblick i vindkraftens roll i energisystemet och vad samhällen kan tjäna på vindkraft. Vi inleder dagen med ett studiebesök till bygget av Maevaara vindkraftpark och på eftermiddagen samlas vi i Övertorneå för seminariet.

Tid /plats: Tornedalens folkhögskola i Övertorneå, Tisd 20/5 kl 10-16. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Föranmälan till: Jonas.Lundmark@pitea.se eller på 0911-697048 behövs dock, senast 16/5.

Ur programmet:

Busstur kl. 10-13: Guidad busstur till Maevaara vindkraftpark. Kenneth Andersson, byggledare för Maevaara-projektet, blir vår lokale guide. Buss utgår från Tornedalens folkhögskola i Övertorneå kl. 10.00. Lunchpaket ingår.

Hur kan man bygga ut vindkraft med hänsyn till viktiga naturvärden? Lars Andersson, Naturskyddsföreningen Norrbotten.

Vindkraften lokalt. Nytta och del i Omställningsrörelsen, Cicci Andersson, Hela Sverige ska leva, berättar om deras arbete att entusiasmera bygder att ta till vara den lokala nyttan med vindkraft.

Läs mer på bifogad pdf seminar5_overtornea_2014

seminarium om vindkraftens avtryck och återbäring

Nu är det dags för Vindkraftcentrums andra seminarium på vår turné 2014 i Norrbotten och Västerbotten.

Torsdag den 3.e April kl. 12.30-15.30 i Korsträsk, Älvsbyns kommun

seminar3_2014_korstrask.

Det riktar sig i första hand till politiker och tjänstemän på kommuner som berörs av vindkraftetableringar samt till företagare som har funderingar på hur man kan delta i sådana projekt.

Läs mer i den bifogade filen och hör av er med frågor eller anmäl er till jonas.lundmark@pitea.se

Work-shop – Lokal nytta av vindkraft—vad är det?

Vindkraftcentrum i Barentsregionen bjuder in till work-shop:

Tid /plats: Onsd 29 januari 12.30– 15.30 Margaretasalen, Glommersträsk kyrka.

Det byggs vindkraft i våra norrländska kommuner. Det både i form av enskilda vindkraftverk samt större parker. Markbygden 1101 i Piteå är en av dem, Jokkmokksliden i Malå en annan. Vindkraften syns och gör ett avtryck på flera sätt. Men vad för vindkraften med sig? Hur ser det ut i grannkommunen och vad får vi ut av det? Hur kan vindkraft bli en viktig del i Omställningsrörelsen, mot ett hållbart samhälle? Vindkraftcentrum ger sig ut på en informationsturné och startar i Glommersträsk, en av de orter som står inför vindkraftetableringar.

Dagen ger en inblick i vindkraftens roll i omställningen till ett hållbart samhälle och vad sam- hällen kan tjäna på vindkraft.
Program:

 Lokal nytta i Markbygden och Piteå Jonas Lundmark, Vindkraftcentrum, berättar om läget i regionen och vilka lokala effekter som Markbygdenprojektet fört med sig.

 Vindkraftens roll i energisystemet och möjligheter i vår region Hur ser det ut i kommunen och i resten av världen? Fred Nordström, Nenet.

 Vindkraften lokalt. Nytta och del i Omställningsrörelsen Cicci Andersson, Hela Sverige ska leva, berättar om HSSL och deras arbete för att entusiasmera bygder att ta till vara den lokala nyttan med vindkraft.

 Vikten av att sätta omställningsfrågorna på dagordningen och inte bara fortsätta som vanligt. Gösta Eriksson, Naturskyddsföreningen i Norrbotten,

 Hur är det att bo i en vindkraftpark? Byautvecklingen i Malå/Springliden – Roland Lundquist , närboende berättar om sina erfarenheter och hur viktigt det är med lokalt engagemang

 Vindkraft på Brattberget, senaste nytt. Anders Nilsson, Kraftö vind

Dagen avrundas med frågestund och gemensam diskussion.
Tid /plats: Onsd 29 januari 12.30– 15.30 Margaretasalen, Glommersträsk kyrka. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe. Föranmälan till: Jonas.Lundmark@pitea.se eller på 0911-697048 behövs dock, senast 27/1

Inbjudan som pdf finns på följande länk: Lokal_nytta_Vindkraft_glommersträsk2014

Kolla dina rotorblad för säkerhets skull

Tidningen Ny teknik skriver om vikten av att kolla vindkraftverkens rotorblad med jämna mellanrum. Små skador kan växa till stora problem om olyckan är framme.

Danmarks Vindmølleforening har undersökt flera vindkraftverk i Danmark och funnit små skador på många rotorblad. De små skadorna kan verka harmlösa, men med tiden kan de växa och bli större. Om vindkraftverket måste stannas för att skadorna ska kunna lagas, betyder det ett inkomstbortfall som blir högre ju värre skadan är.

Men skadorna kan även försämra vingarnas aerodynamik, vilket kan göra att elproduktionen sjunker.

Många vindkraftägare kanske förlitar sig på sitt serviceavtal, som i de flesta fall säger att maskindelarna ska servas. Men det betyder inte per automatik att också rotorbladen gås igenom regelbundet.

Fredrik Lindahl är ledamot i styrelsen för Svensk Vindkraftförening, som har många mindre vindkraftsägare bland de cirka 2 000 medlemmarna.

– Vi har inte gjort någon egen undersökning om hur ofta vingar inspekteras, så jag kan inte uttala mig generellt. Men visst ser jag problematiken. I bistra ekonomiska tider kan det hända att en liten ägare tänker kortsiktigt och sparar in på underhållet, säger han till Ny teknik.

Vindkraftsutbyggnad för hundratals miljarder

Elektronik i Norden skriver att energiinvesteringarna under nästa år väntas uppnå 40,1 miljarder kronor eller 13 procent, vilket är rekord.

– Energibranschen har sedan tiotalet år tillbaka gjort massiva investeringar på nästan 300 miljarder kr totalt. Den höga nivån på 30-35 miljarder kr årligen väntas bestå även de närmaste åren. Därmed svarar vi för cirka 40 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd till Elektronik i Norden.

Utbyggnaden av vindkraften torde handla om cirka 100 miljarder kronor, under de senaste åren.

Industrins investeringar blir i år 55,9 miljarder kronor (vilket är minus 2 procent). Nästa år väntas investeringarna öka till 57,7 miljarder kronor. Då blir energiinvesteringarna hela 41 procent av de samlade industriinvesteringarna i Sverige, skriver Elektronik i Norden.

Landsting i Norrland satsar på vindkraft

Enligt en rundringning som Vindbruk gjort bland landstingen i Norrland, visar det sig att flera landsting satsar på miljövänlig energi.

Landstinget i Gävleborg och Jämtland driftsätter vindkraftverk i Kalmar, under början av nästa år. Beslutet togs i Gävleborg efter flera års debatt, medan processen gick mycket fort i Jämtland.

Västernorrlands landsting satsar på solel. Länsmuséet har en solanläggning på 5 kW installerad effekt, Sollefteå sjukhus har en anläggning som på 50 kW. Anläggningen på Sollefteå sjukhus är för övrigt en slags kombinationsåtgärd: man ville kunna skärma av solljuset med en slags markiser och satte då solceller i lamellerna. Man planerar även att under 2014 ta i drift solelsanläggningar på 120 kW vardera på sjukhusen i Sundsvall och Ö-vik.

 

Sveriges klimatsmartaste?

Västerbottens läns landsting strävar efter att bli Sveriges klimatsmartaste landsting. Strävan är att elen i framtiden ska komma från hundra procent förnyelsebara källor samt att elförbrukningen totalt sett ska minska. Även tjänsteresor är något man i Västerbotten vill minska på, till förmån för miljön. Landstinget har därför satsat mycket på videokonferenser.

Norrbottens läns landsting, däremot, har inga konkreta planer på att köpa förnyelsebar energi. Man anser det vara problematiskt att upphandla el från till exempel vindkraftverk, eftersom lagen om offentlig upphandling förbjuder landsting att bara köpa lokalt producerad energi från länet. Man måste alltid välja det nationellt billigaste alternativet.

Kronprinsessan tog höjd för vinden i Markbygden

IMG_2499 - ettaKronprinsessan Victoria möttes av strålande solsken, när hon idag besökte Skogbergets vindkraftspark, där Svevind och Enercon bygger vindkraftverk i projektet Markbygden 1101.

Syftet med besöket var att Kronprinsessan skulle fördjupa sina kunskaper om förnybar energi. Värdar för besöket var Peter Roslund (S), kommunalråd i Piteå, och Sven-Erik Österberg (S), landshövding i Norrbottens län.

Dagen började med ett besök på Skogberget. Kronprinsessan Victoria hissades upp i en korg för att kunna se ett närmare 70 meter högt betongtorn, som utgör basen för ett av många vindkraftverk som för närvarande byggs i parken. Innan tornet är färdigt, ska det ha fått en fortsättning bestående av ett ståltorn och sist ska motorn med rotorbladen kröna verket.

IMG_2478 - korgDärefter åt Kronprinsessan med följe lunch i en kåta mitt i vindkraftsparken. Där fick Kronprinsessan träffa representanter för vindkraftsbygget, bland annat Svevind och Enercon.

IMG_2544 - gruppEfter lunch åkte Kronprinsessan till Solander Science Park i Piteå. Det är idag ett forskningshus för bioraffinaderi. Här samlas forskare och företagare för att utveckla nya produkter och drivmedel med skogen som råvara.

Världens enda fabrik för talldiesel finns till exempel i Piteå. Och Pite energi har i sin testanläggning för solenergi funnit att Piteås 2 000 årliga soltimmar mycket väl kan mäta sig med Melbourne i Australien, som har 2 100 soltimmar per år. Snön och kylan har dessutom en positiv effekt, tack vare att ljuset reflekteras bra i snö och kylan.

Nytt bolag på väg att bildas

– Vi i norra Sverige börjar vara i en sådan situation, att vi kommer att ha stor tillgång till energi. Och då finns det två möjligheter. Antingen skeppar vi iväg råvarorna och bygger fabriker i Europa – eller så bygger vi anläggningar här uppe, som kan tillvarata energin. Detta är en historisk chans för oss. Och det Piteå ska göra, är att samla kraften i ett bolag som ska stötta de företag som finns, säger Robert Bergman, projektledare för Technical Visits på Piteå Presenterar.

Är det ett blivande bolag?

– Ja. Om allt går som det är tänkt, kommer bolaget att vara igång under januari 2014. Den part som driver det just nu, är kommunen, säger Bergman till Vindbruk.

IMG_2585 - Robert