Elnät i fysisk planering – Ny handbok

Ny handbok

Elnät i fysisk planering
Behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och i tillståndsärenden

 

Det är många frågor som ska hanteras i samband med att nya elledningar ska etableras och när nya verksamheter ska komma till stånd i närheten av elledningar. Processen kan många gånger vara komplicerad och det är många parter som är involverade. För att underlätta detta har denna handbok tagits fram av det statliga affärsverket Svenska kraftnät – som förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet – och branschorganisationen Svensk Energi. Medverkat i arbetet har också företrädare för Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten och Upplands Väsby kommun.

Den huvudsakliga målgruppen är de som arbetar med fysisk planering i kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Den vänder sig även till elnätsföretag, projektörer, byggföretag, universitet och högskolor.

 

Syftet med skriften är att:

  • ge en bild av hur elnäten är uppbyggda och hur överföringen av el fungerar,
  • informera om anläggningarnas teknik, ekonomi och påverkan på omgivningen samt beskriva hur omgivningspåverkan kan reduceras,
  • åskådliggöra hur en ny elledning kommer till efter förstudier, samråd, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning,
  • diskutera hur planer för nya elledningar bäst kan stämmas av mot kommunernas översiktsplanering,
  • visa vilken hänsyn som måste tas till befintliga elledningar när nya verksamheter ska komma till stånd i närheten av ledningarna.

Handboken finns för fri nerladdning på Svenska kraftnäts hemsida:

http://www.svk.se/Global/02_Press_Info/Pdf/elnat-i-fysisk-planering.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>