Smarta elnät

Vindbruk publicerar idag en mejlintervju med Maria Olsson vid Energimyndigheten om ”smarta elnät”.

Smarta elnät – vad är det?

Det finns många definitioner på begreppet smarta elnät. På Energimyndighetens hemsida (http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Kraftforskning/Elnat-och-elmarknad/Definitioner-av-smarta-elnat/) uttrycks smarta elnät som ett elektriskt energisystem som på ett kostnadseffektivt sätt medger anslutning av stor- och småskaliga förnybara energikällor, effektivare styrning och reglering av komponenter och system för elgenerering och elnät, ökad möjlighet att anpassa förbrukning efter tillgång på el samt ökad möjlighet att integrera energilagring och elfordon till elnätet.

Med tanke på EU:s 2020-mål inom klimatförändringar och hållbar energiförsörjning samt Sveriges uppsatta mål, däribland att 50 % av energianvändningen ska var förnybar till år 2020, är smarta nät högst aktuellt för både Sverige och Norden.

Väntar en miljardinvestering för att rusta upp det svenska elnätet?

Stamnätet utformades för länge sedan och under den tiden har mycket hunnit hända. Bland annat behöver nätet idag hantera större mängder el och varierande produktion från framförallt vindkraft. Det finns därför ett stort behov av att utveckla och förstärka nätet, men det medför också kostnader.

Med smarta elnät är det enklare att styra och reglera nätet och däribland anpassa elförbrukningen efter produktionen, inte bara genom att tvättmaskinen i hushåll sätts på när produktionen är hög, utan även genom att involvera industrin, så att topparna kan reduceras.

Gotland, som redan idag har en stor andel vindkraft, står inför just den utmaningen med varierande elproduktion, men också att distributionsnätet allt mer får agera produktionsnät, då många anslutningar sker där. Sedan 2012 stödjer Energimyndigheten ett demonstrationsprojekt, Smart Grid Gotland, som bland annat ska lösa problemen genom ett bättre styr- och övervakningssystem samt aktiv kundmedverkan, se http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Kraftforskning/Elnat-och-elmarknad/Smart-Grid-Gotland/.

Hur avlägsen/nära är tanken på att använda det Nordiska elnätet som ett enda ”Super Grid”?

Redan idag finns nätanslutningar mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland. Syftet med nätanslutningarna var bland annat att utnyttja Norges vattenkraft, som har tillgång till större och längre lagringsmöjligheter, men också att ge en bättre balansering av nätet när andelen förnybara energikällor ökar. Utbyggnaden fortsätter och till 2018 planeras det till exempel finnas en kabel mellan Norge och Tyskland.

Tankar finns på att i framtiden skapa ett Europeiskt Super Grid, men flera frågor behöver lösas först. Bland annat måste man enas kring en gemensam standard för elektroniskt informationsutbyte mellan länderna. Mer finns att läsa i ISGAN:s discussion paper från Annex 6 vars syfte är att öka kunskapsutbytet mellan länder (http://cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/isgan-annex6paper-smarter-stronger-transmission.pdf).

Kompetenscentrumet SweGRIDS, som Energimyndigheten delfinansierar, undersöker exempelvis avancerade isolationsmaterial som skulle kunna göra det mycket mer praktiskt att överföra mycket höga spänningar över stora avstånd från förnybara energikällor (Super Grid), se http://www.energimyndigheten.se/Forskning/Kraftforskning/Elnat-och-elmarknad/SweGRIDS/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>